2006 Ryokan Syunyokan, (Nagasaki)
Photo: Ryoji Kudaka