2008 Yunoka Bekkan, 2003 Ryokan Yunoka, (Nagasaki)
Photo: Ryoji Kudaka