2008 Cast, Rim, Kinto, 2009 Faro, Kinto, (Tokyo)
Photo: Ryoji Kudaka