2000 Gyoku, Aura (Kyoto)
Photo: Nakasa&Partners
2003 Kazan, Aura (Kyoto) with Enzo Mari
Photo: Ryoji Kudaka